U kunt onze algemene voorwaarden hier nalezen:

Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 11-01-2022 om 16:17

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wellnessbest/Productsforwellness

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wellnessbest by Products for Wellness, gevestigd Laan van Archeologie 67; 1948 CH Beverwijk, hierna te noemen PFW, en een wederpartij, hierna te noemen de koper, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Products for Wellness is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 57310165.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PFW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

1. Alle onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden op enigerlei wijze, schriftelijk gedaan. De aanbieding zal worden voorzien van een datum.
2. De door PFW uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. PFW is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, door hen schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. De door PFW gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco huis in Nederland, begane grond en achter deur.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

1. Door PFW opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de koper PFW schriftelijk in gebreke te stellen en PFW een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door PFW opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 5. Garantie

1. PFW garandeert dat de door haar te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de bij de overeenkomst afgesloten termijn, doch minimaal voor de periode van 24 maanden na levering.

3. PFW verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als garantiebewijs.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal PFW de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van PFW vervangen of zorgdragen voor herstel.

5. De bovenstaande garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PFW, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen.

Ook geldt de garantie niet als de koper of derden de zaak hebben aangewend voor een ander doel dan waar deze voor bestemd is, als de koper een eventueel gebrek zelf heeft geprobeerd te herstellen, bij het laten vallen van de zaak en bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. 6. Tevens vervalt de garantie onherroepelijk indien de koper zonder schriftelijke toestemming van PFW, in het geval van de aanschaf van een massagestoel, deze eigenhandig heeft verhuisd naar een andere plek, dan waar de installateurs van PFW de stoel hebben geïnstalleerd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van PFW, totdat de koper alle verplichtingen uit alle met PFW gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 7. Gebreken

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk, te laten onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt ten aanzien van de kwantiteit en de kwaliteit.

2. Een zichtbaar gebrek dient de koper binnen vijf werkdagen schriftelijk te melden aan PFW. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan PFW.
Na verloop van de overeengekomen garantietermijn is PFW gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft deze verplicht tot betaling en afname van de gekochte zaak.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PFW worden geretourneerd.

Artikel 8. Betaling

1. De betaling dient netto plaats te vinden bij levering, tenzij anders overeengekomen.
2. Als de betaling niet contant plaatsvindt dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en op een door PFW aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na het verstrijken van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van PFW en de verplichtingen van de wederpartij jegens PFW onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. PFW is jegens de koper aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken. Hiervoor geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 5 (garantie) van deze voorwaarden.
- Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van PFW of haar ondergeschikten. 2. PFW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
3. In geen geval is PFW aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10. Ontbinding

1. PFW is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden indien: - De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PFW op de koper onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat PFW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11. Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van PFW is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft PFW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Vindplaats voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende transactie.

Wellnessbest is een onderdeel van Products for Wellness, 

Gooiland 46
1948 RD  BEVERWIJK

Website: http://www.wellnessbest.nl
E-Mail: info@wellnessbest.nl

Telefoon:0251 823 889

Share |